Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hải Dương

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu" với các nội dung khái niệm cơ bản; tổng thể nghiên cứu; mẫu ngẫu nhiên; thống kê; quy luật phân phối xác suất liên hệ.