Bài giảng Marketing căn bản - Hành vi khách hàng

Bài giảng "Marketing căn bản - Hành vi khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức về hành vi khách hàng cá nhân, hành vi khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)