Bài giảng môn giống cây rừng

Khái niệm chọn giống (Forest tree breeding).
+ Theo nghĩa hẹp: Là sự chọn lọc những cá thể tốt nhất
trong quần thể rồi lấy sản phẩm giống từ chúng đem ra sản xuất
ở vụ sau hay ở lứa sau.
+ Theo nghĩa rộng: Chọn giống là một quá trình có được
những giống tốt với số lượng lớn để đưa vào sản xuất cho vụ
sau, lứa sau.
+ Chọn giống cây rừng: Là lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng
các phương pháp tạo giống cây rừng có định hướng như tăng
năng xuất, tính chống chịu và nhân các giống này phát triển vào
sản xuất.