Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Bài giảng Truyền số liệu - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về giao tiếp kết nối số liệu. Các nội dung cơ bản trong chương 3 (phần 1) sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về các khái niệm cơ bản trong truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.