BÀI GIẢNG MÔN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM) - Giang Thị Kim Liên

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thường đưa đến giải bài
toán cực, tìm điều kiện tối ưu để tiến hành các quá trình hoặc lựa chọn thành
phần tối ưu để tiến hành các quá trình hoặc lựa chọn thành phần tối ưu của hệ
nhiều phần tử. Chẳng hạn, khi xem xét các quá trình CN hóa học mới, nhiệm vụ
nghiên cứu thường là thay đổi nhiệt độ, áp suất và tỉ lệ các chất phản ứng để tìm
hiệu suất phản ứng cao nhất, tính toán, lựa chọn giá trị thích hợp nhất của các
thông số cấu trúc và động học, nhằm đạt đến chất lượng làm việc và hiệu quả
kinh tế cao nhất của quá trình.