Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 0 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán gồm có 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về kế toán, báo cáo tài chính, tài khoản và ghi sổ kép, khóa sổ và lập báo cáo tài chính, tổng quan về quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán, kế toán trong doanh nghiệp thương mại, kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.