Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2.1 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính (thêm). Chương này cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản liên quan đến báo cáo tài chính như: Các báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính, thông tin kế toán, các tỷ số kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mời tham khảo.