Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, Tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất.