Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp kế toán tại Việt Nam, giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, trình bày vai trò và đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,... Mời tham khảo.