Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cân bằng máy là gì? Cân bằng vật quay, Cân bằng cơ cấu phẳng, ví dụ về cân bằng tĩnh cơ cấu tay quay con trượt. Mời các bạn cùng tham khảo.