BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Chương 4: Khai phá luật kết hợp

Khai phá luệt kết hợp:
 Tìm tất cả mẫu phổ biến, kết hợp, tương quan, hoặc cấu
trú nhanquả
trong tập các mục hoặc đối tượng trong
CSDL quan hệ hoặc các kho chứa thông tin khác.
 Mẫu phổ biến (Frequent pattern): là mẫu (tập mục, dãy
mục…) mà xuất hiện phổ biến trong 1 CSDL [AIS93]