BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - CHƯƠNG 5. PHÂN LỚP

Thuật toán máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine – SVM): được Corters và Vapnik giới thiệu vào năm 1995.
SVM rất hiệu quả để giải quyết các bài toán với dữ liệu có số chiều lớn (như các vector biểu diễn văn bản).