Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - Hà Lê Hoài Trung

Nội dung trình bày trong chương 5 Mạch tổ hợp: Arithmetic Circuits thuộc bài giảng nhập môn mạch số nhằm trình bày về các nội dung chính: mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder), mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry LookAhead (CLA) Adder), mạch cộng/ mạch trừ, đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)