Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Lập kế hoạch chuỗi cung ứng và định dạng mô hình sản xuất

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Lập kế hoạch chuỗi cung ứng và định dạng mô hình sản xuất. Chương này có nội dung trình bày về: Lập kế hoạch chuỗi cung ứng; quy trình lập kế hoạch chuỗi cung ứng; định dạng các mô hình sản xuất; mô hình sản xuất để dự trữ; mô hình lắp ráp theo đơn hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!