Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 5 - ThS. Lê Phan Hòa

'Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 5: Hoạch định tổng hợp' trình bày thực chất của hoạch định tổng hợp, các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp.