Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

Vẽ hệ trục tọa độ x1
Ox 2
Xác định miền giới hạn của bài toán trên hình vẽ
Vẽ hàm mục tiêu sao cho đi qua trục tọa độ
Tịnh tiến đường thẳng này trong miền giới hạn bài toán.Vẽ hệ trục tọa độ x
1
Ox
2
Xác định miền giới hạn của bài toán trên hình vẽ
Vẽ hàm mục tiêu sao cho đi qua trục tọa độ
Tịnh tiến đường thẳng này trong miền giới hạn bài toán