BÀI GIẢNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN SÓNG

Trường tĩnh điện là trường được tạo ra xung quanh các điện tích cố định ( E và D
không thay đổi theo thời gian).
- Trường tĩnh điện là một trường thế.
- Là một trường mang năng lượng, có tương tác lên các điện tích. Các điện tích chuyển
động ngang qua trường sẽ được gia tốc.