Bài giảng về lippid

I. Thành phần cấu tạo
Lipid là hợp chất hữu cơ chứa hai thành phần chính là alcol và acid béo, được nối với nhau bằng liên kết ester (alcol-acid béo) hoặc bằng liên kết amid (aminoalcol-acid béo).
1. Axit béo
Định nghĩa
Acid béo là những acid hữu cơ monocarboxyl có công thức chung là R-COOH, có số carbon từ 4 đến 36