Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 1 - Nguyễn Minh Hiền

Chương 1 của bài giảng Vi sinh thực phẩm trình bày một số vấn đề chung về vi sinh thực phẩm, sơ lược lịch sử vi sinh thực phẩm, các loại vi sinh thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.