Bài giảng XLSL và QHTN trong hóa - GV.ThS. Nguyễn Thị Trâm Châu

Bài giảng XLSL và QHTN trong hóa - GV.ThS. Nguyễn Thị Trâm Châu có cấu trúc gồm 5 chương với nội dung của từngchương như sau: Chương 1 một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên, chương 2 phân tích tương quan và hồi qui, chương 3 một số phương pháp qui hoạch thực nghiệm, chương 4 các phương án thực nghiệm cấp hai, chương 5 một số phương án tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng.