BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT MẠCH

I. Tìm mọi dòng điện xác lập khi khóa K chưa tác động bằng:
a. Phương pháp dòng điện nhánh với hỗ cảm
b. Phương pháp dòng điện vòng với hỗ cảm
c. Phương pháp điện thế nút khi hỗ cảm với
II. Tìm dòng điện xác lập trên một nhánh bất kỳ theo phương pháp máy phát điện tương đương (Định lý
Thevenin hoặc định lý Norton) với hỗ cảm