Bài thuyết trình: Xây dựng con người mới - Nguyễn Như Hiếu

Bài thuyết trình: Xây dựng con người mới thuộc bộ môn Tư tưởng Hồ chí Minh do Nguyễn Như Hiếu biên soạn trình bày một số nội dung về: Những quan điểm cơ bản của Hồ chí Minh về văn hóa, Tư tưởng Hồ chí Minh về đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.