CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TIMER

CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TIMER.

4.4.9. CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN COUNTER.