Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị nhằm kiểm soát chi phí và tài chính của các doanh nghiệp sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập

Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định môi trường không ổn định; thị trường cạnh tranh; quy mô doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức; và chiến lược cạnh tranh là có tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị nhằm góp phần kiểm soát chi phí và tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất tại Tp. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!