CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. 3.4. Cơ cấu chấp hành

• 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành

Xúc giác

Giác quan

Thị giác

Vị giác Thính giác

Khứu giác

Thế giới đã nằm gọn trong lòng