Căn cứ địa, một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 30 năm chiến tranh giải phóng

Bài viết trình bày các khái niệm về căn cứ địa trong 30 năm chiến tranh giải phóng, từ đó trình bày vai trò đặc biệt quan trọng của căn cứ địa trong chiến tranh chống xâm lược. Căn cứ địa như là một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một nhân tố không thể thiếu góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của cuộc chiến tranh giải phóng do nhân dân Việt Nam tiến hành trong suốt 30 năm của thế kỷ XX.