Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ – NHIỆT Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
1.1 Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình: ⎨ Qũi đạo của chất điểm là đường: a) thẳng b) tròn
⎧ x = 5 − 10sin(2t) (SI) ⎩ y = 4 + 10sin(2t)
d) sin
c) elíp