CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY VÀ GiẢI THUẬT ĐỆ QUY

Ta nói một đối tượng là đệ quy nếu nó bao gồm chính nó như một bộ phận hoặc nó được định nghĩa dưới dạng của chính nó.
Ví dụ: Trong toán học ta gặp các định nghĩa đệ quy sau:
Số tự nhiên:
1 là số tự nhiên.
n là số tự nhiên nếu n-1 là số tự nhiên.
Hàm n giai thừa: n!
0! = 1
Nếu n0 thì n! = n(n-1)!