CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 3 (tiếp) DANH SÁCH NỐI ĐƠN

Nguyên tắc tạo thành danh sách
Danh sách được tạo thành từ các phần tử gọi là nút (Node)
Các node có thể nằm bất kỳ đâu trong bộ nhớ
Mỗi node là một cấu trúc gồm 2 thành phần
infor chứa thông tin của 1 phần tử của danh sách L
next là một con trỏ, nó trỏ vào node đứng sau.