CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 4 DANH SÁCH TUYẾN TÍNH

Danh sách là một tập các phần tử thuộc cùng một lớp đối tượng nào đó
Dãy số nguyên, danh sách sinh viên,...
Giả sử L là một danh sách có n phần tử
L = { a1, a2, ..., an }
n gọi là độ dài của danh sách L
n0 thì a1 là phần tử đầu tiên, an là phần tử cuối cùng
Với L, ta nói ai đứng trước ai+1 và đứng sau ai-1 (i=1...n).
Danh sách mà các phần tử có thứ tự “trước-sau” gọi là “DSTT”...