CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - HÀNG ĐỢI

Hàng đợi là một danh sách tuyến tính, trong đó:
Việc bổ sung một phần tử vào hàng đợi được thực hiện ở một đầu gọi là cuối hàng
Việc loại bỏ một phần tử ra khỏi hàng đợi được thực hiện ở đầu kia gọi là đầu hàng.
Danh sách kiểu hàng đợi còn gọi là danh sách FIFO – First In First Out.