Chế tạo hạt nano kim loại Ag, Au trên thanh nano Si bằng phương pháp bốc bay laser (PLD) nhằm nâng cao hiệu suất quang xúc tác của chúng

Bài viết trình bày quy trình chế tạo các cluster Ag, cluster Au trên thanh nano Si theo phương pháp bốc bay laser. Bằng cách thay đổi số lượng xung laser bắn vào bia, các cluster Ag, Au có kích thước khác nhau được hình thành và bám dính trên thanh nano Si.