Chế tạo thiết bị cho công nghệ mạ xoa sử dụng để phục hồi chi tiết máy bị mài mòn

Nhằm thử nghiệm khả năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ MKSDBM để phục hồi chi tiết máy bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tạo các thiết bị đặc thù là điện cực và thiết bị tạo và kiểm soát dòng mạ.