CHƯƠNG 1 SƠ ĐỒ CẤU TẠO CƠ CẤU NÂNG

Cơ cấu nâng đơn giản
Để nâng vật Q cần điều
kiện: Không thể nâng tải lớn !
Làm thế nào ?…
Giải pháp tăng trọng tải Q
Thực tế Tp