Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Lịch sử phát triển của máy vi tính điện tử. 2. Phân loại máy vi tính. 3. Các thành phần cơ bản của máy vi tính PC (personal computer).


.1. Lịch sử phát triển của máy vi tính điện tử.

.1946-1959

1. Lịch sử.

• Chế tạo: bóng đèn điện tử chân không, tiêu thụ điện năng lớn. • Tốc độ: vài nghìn phép tính trên một giây. • Ngôn ngữ lập trình: các ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ máy.

ENIAC

(Electronic Numerical Integrator And Computer)

17,468 vacuum tubes 7,200 crystal diodes 1,500 relays 70,000 resistors 10,000 capacitors 2.4 m × 0.9 m × 30...