CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa người sử
dụng (user) và phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một
môi trường để người sử dụng có thể thi hành các chương trình. Nó làm cho máy tính
dễ sử dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.