Chương 2 BỘ PHẬN MANG TẢI

Móc
Bộ phận mang tải vạn năng, có thể sử dụng cho vật liệu bất kỳ.
Cặp giữ
Bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu khối. Thường sử dụng với loại vật liệu có hình dáng và kích thước nhất định.
Gầu ngoạm
Bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu rời.