Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG

Giới thiệu khái niệm cấu trúc dữ liệu động.
Giới thiệu danh sách liên kết:Các kiểu tổ chức dữ liệu theo DSLK. Danh sách liên kết đơn: tổ chức, các thuật toán, ứng
dụng.