Chương 3 DÂY TRONG CCN

Là chi tiết ”mềm” liên kết bộ phận mang tải và tang hoặc các ròng rọc
Trong CCN sử dụng 2 loại dây chính:
Cáp thép bện – bện từ các sợi thép có giới hạn bền cao qua 2 thao tác bện.
Xích – thường chỉ sử dụng 2 loại: xích hàn tinh mắt ngắn và xích tấm.