Chương 3: Hồi qui dữ liệu

Định nghĩa - Hồi qui (regression)
J. Han et al (2001, 2006): Hồi qui là kỹ thuật thống
kê cho phép dự đoán các trị (số) liên tục.
Wiki (2009): Hồi qui (Phân tích hồi qui – regression
analysis) là kỹ thuật thống kê cho phép ước lượng
các mối liên kết giữa các biế
R. D. Snee (1977): Hồi qui (Phân tích hồi qui) là kỹ
thuật thống kê trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và
xây dựng các mô hình từ thực nghiệm, cho phép
mô hình hồi qui vừa được khám phá được dùng cho
mục đích dự báo (prediction), điều khiển (control),
hay...