Chương 4: Thành phần khí thải HC và CO

Sự phát sinh hydrocarbure chưa cháy HC, là do quá trình cháy
không hoàn toàn hoặc do một bộ phận hỗn hợp nằm ngoài khu
vực lan tràn màng lửa.
Điều này xảy ra do:
-Sự không đồng nhất của hỗn hợp.
-Do sự dập tắt màng lửa ở khu vực gần thành.
-Trong các không gian chết, nghĩa là ở khu vực có nhiệt độ thấp,
(khác với sự hình thành CO và NOx diễn ra trong pha đồng nhất
ở những khu vực có nhiệt độ cao).