CHƯƠNG II: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LiỆU MICROSOFT ACCESS

Phần mềm Microsoft Access là hệ quản trị
CSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft
Office của hãng Microsoft dành cho máy
tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng
cục bộ.Tạo lập các CSDL và lưu trữ chúng trên các thiết
bị nhớ. Một CSDL được tạo lập bằng Access
gồm các bảng dữ liệu và mối liên kết giữa các
bảng đó.
• Tạo biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo
thống kê, tổng kết hay những mẫu hỏi để khai
thác dữ liệu trong CSDL, giải quyết các bài toán
quản lí