CHƯƠNG IV: FORM

Form là một thành phần dùng để cập nhật dữ
liêu trên các Table, và là giao diện giữa người
và máy.
- Form thường được dùng trong các trường hợp
sau:
- Thiết kế màn hình nhập dữ liệu.
- Thiết kế menu.
- Thiết kế các màn hình tra cứu thông tin.
- Tạo các màn hình giới thiệu, trợ giúp.