CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH E­R SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

Các bước chuyển đổi mô hình ER
sang mô hình quan hệ
B1: Chuyển đổi các tập hợp thể thành các lược đồ
quan hệ
B2: Chuyển đổi mối quan hệ Is-a
B3: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên 1-1.
B4: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên 1-n.
B5: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên n-.
B6: Chuyển đổi các mối quan hệ phản xạ.
B7: Chuyển đổi mối quan hệ đa nguyên.