Cơ bản về PIC

- Nguồn chỉ dùng cho PIC, tuyệt đối không dùng bộ nguồn này cho thiết bị ngoại
vi. Nếu thiết bị ngoại vi cần nguồn, các bạn thiết kế bộ nguồn riêng. Một số thiết
bị ngoại vi quá đơn giản, và tốn ít dòng, các bạn có thể dùng nguồn chung
(khoảng 100mA)