Công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm

.Mục đích yêu cầu và nguyên tắc của bảo quản nông sản.
Mục đích: Giữ được số lượng và chất lượng của nông sản thực phẩm trong quá trình lưu giữ. Yêu cầu: Công tác bảo quản phải đạt được các yêu cầu chính : 1/ Chất lượng của nông sản thực phẩm ít bị suy giảm trong quá trình bảo quản. 2/ Số lượng nông sản không bị mất đi ngoài ý định. 3/ Tránh được sâu bệnh và các lây nhiễm có hại cho nông sản bảo quản.