CÔNG NGHỆ ENZYME ENZYME TECHNOLOGY

“Without enzymes there can be no life”.
• Enzyme: là các phức hợp protein hình cầu, trong tế
bào sống, thực hiện các xúc tác sinh hóa chuyển đổi
cơ chất một cách nhanh chóng.
• Công nghệ Enzyme : sự sản xuất enzyme cho các
mục đích công nghiệp chế biến thực phẩm, y học,
phục hồi sinh học (bioremediation),…