Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic

Tài liệu “Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic” được viết theo trình tự của dây chuyền sản xuất. Mỗi chương đều chú ý nêu mục đích và những quá trình biến đổi chủ yếu xảy ra trong từng công đoạn,cung như các phương pháp thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao hơn và các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng sản phẩm