Công nghệ sau thu hoạch

Quá trình sản xuất ra lương thực, thực phẩm gồm
2 giai đoạn:
trước thu hoạch
sau thu hoạch (STH)
Giai đoạn cận thu hoạch nằm trong các hoạt động
trước thu hoạch nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp
đến chất lượng sản phẩm STH