Đặc tính hấp thụ vật lý và khả năng quang xúc tác của vật liệu tổ hợp ống nano TiO2 và graphene

Bài viết trình bày việc tổng hợp vật liệu composite của graphene và ống nano TiO2 (TNTs) bằng phương pháp thủy nhiệt nhằm tăng khả năng quang xúc tác của TNTs dưới điều kiện ánh sáng khả kiến. Các đặc trưng của vật liệu xúc tác dị thể này được kiểm tra bằng phổ nhiễu xạ tia X, ảnh hiển vi điện tử truyền qua, phổ tán xạ Raman.